OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCInr KW: WR1W/00010388/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Musialska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-06-2022r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy mającego siedzibę przy ul. Parkowa 4 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja 1/8 niewydzielonej części nieruchomości
należącej do dłużnika: Piotr Paszkot

położonej: 55-100 Trzebnica, Nowy Dwór,
dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WR1W/00010388/6]
Suma oszacowania wynosi 80 762,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 571,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 076,20zł.
Rękojmię można uiścić na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 28 10205226 0000 6402 0450 1730 lub w gotówce w kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika – ul. Witosa 14/5, 55-100 Trzebnica odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Anna Musialska