OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW [NKW: WR1W/00010551/0]

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Musialska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-04-2024r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy mającego siedzibę przy ul. Parkowa 4 w sali nr 5, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego
należącego do dłużnika:
Małgorzata Frydrych
położonego: 55-120 Oborniki Śląskie, Górna 12/2,
dla którego Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WR1W/00010551/0]

Lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 57,17 m2 położony jest na parterze budynku mieszkalnego nr 12 w Obornikach Śląskich i składa się z dwóch pokoi (jeden przejściowy), przedpokoju, łazienki z wc, kuchni, jadalni. Do przedmiotowego budynku, od strony zachodniej przylega dobudowany budynek, zaaranżowany na cele mieszkalne i połączony z wycenianym lokalem mieszkalnym nr 2. Wspomniany budynek użytkowany jest przez rodziców dłużniczki i tworzy jedną gospodarczą całość z wycenianym lokalem, posiada jedno wejście z podwórza.

Suma oszacowania wynosi 219 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 146 066,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 910,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 28 10205226 0000 6402 0450 1730
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika w Trzebnicy przy ul. Witosa 14/5 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodaj komentarz