OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI WR1W/00005559/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Musialska, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1948/20, w dniu 11-07-2024 o godzinie 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986(4) § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) drugi przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości:

  • udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości przysługującego dłużnikowi: Sebastian Cieliński, położonej pod adresem: 55-106 Zawonia, Czeszów ul. Okólna 2B, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/00005559/8 składającej się z działki ewidencyjnej nr 457/2, zabudowanej domem mieszkalnym składającym się z dwóch kondygnacji nadziemnych i strychu o powierzchni zabudowy około 116 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy kolejno: 62m2; 84 m2 i niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 90 stanowiącej teren zieleni nieurządzonej częściowo porośnięty drzewami samosiejkami. Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 1,2346 ha.

Suma oszacowania wynosi 98 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 65 700,00 zł.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 986(4) § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 986(5) §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 9.855,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 28 10205226 0000 6402 0450 1730
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 18-07-2024 o godzinie 10:00.

Na podstawie art. 986(7) § 3(1) kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.