OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KW [NKW: WR1W/00005559/8]

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Musialska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-04-2024r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy mającego siedzibę przy ul. Parkowa 4 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości
należącej do dłużnika: Sebastian Cieliński
położonej: 55-106 Zawonia, Czeszów,
dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WR1W/00005559/8]
Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 457/2, zabudowanej domem mieszkalnym składającym się z dwóch kondygnacji nadziemnych i strychu o powierzchni zabudowy około 116 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy kolejno: 62m2; 84 m2 i niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 90 stanowiącej teren zieleni nieurządzonej częściowo porośnięty drzewami samosiejkami. Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 1,2346 ha. Udział dłużnika wynosi 1/2 części w/w nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 98.550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73.912,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.855,00zł.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 28 10205226 0000 6402 0450 1730
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika w Trzebnicy przy ul. Witosa 14/5 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodaj komentarz