OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW[NKW: WR1W/00029696/4]

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Musialska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-04-2024r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy mającego siedzibę przy ul. Parkowa 4 w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

położonej: 55-110 Prusice, Pietrowice Małe 1,
dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WR1W/00029696/4]

Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 175/6, zabudowanej domem mieszkalnym składającym się z jednej kondygnacji nadziemnej, strychu, częściowo podpiwniczony o powierzchni zabudowy około 45 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy ok 117 m2. Na terenie działki znajduje się również budynek gospodarczy nie ujęty w ewidencji gruntów i budynków oraz rozpoczęta budowa kolejnego budynku gospodarczego, również nie ujętego w ewidencji gruntów i budynków. Powierzchnia działki ewidencyjnej wynosi wynosi 0,1381 ha.

Suma oszacowania wynosi 122 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81 733,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 260,00zł.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu 28 10205226 0000 6402 0450 1730 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika w Trzebnicy przy ul. Witosa 14/5 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodaj komentarz